PolFertilitet

Centar za lečenje steriliteta

BMI kalkulator

Kalkulator procenjuje indeks telesne mase za uzrast 2-20 godina.

  1. Izaberite pol;
  2. Podesite vrednosti za težinu [kg] i visinu [cm];
  3. Unesite brojne vrednosti za godinu, mesec i dan rođenja.
  4. Kalkulator procenjuje BMI dece i adolescenata prema uzrastu i polu, a rezultati se prikazuju u tabeli i na grafikonu.
  5. Za dobijenu vrednost BMI, procenjuje se odgovarajuća vrednost percentila1.
  6. Na grafikonu možete pratiti vrednosti BMI i odgovarajućih percentila za sve uzraste od 24-240 meseci. Grafikon možete analizirati u full screen modu i preuzeti kao PDF dokument.

1Percentil je mera za evaluaciju dobijenih rezultata. Ako je procenjena vrednost percentila za izračunati BMI npr. 65, to znači da se osoba smatra normalno uhranjenom, sa zdravim indeksom telesne mase. Preporučena tumačenja percentila, s obzirom da se radi o kompleksnijem tretiranje indeksa telesne mase nego kod odraslih osoba, zasnovana su na istraživanjima CDC i uzimaju u obzir uzrast i pol:

  • Percentil < 5 – pothranjenost;
  • 5 >= Percentil < 85 – normalna uhranjenost;
  • 85 >= Percentil < 95 – prekomerna uhranjenost;
  • Percentil <= 95 – gojaznost.

Prema tome, kod dece i adolescenata sam podatak o indeksu telesne mase nije dovoljan za formiranje slike o uhranjenosti, već se dobijena vrednost mora uporediti (korišćenjem tabela ili grafikona) sa rezultatima merenja za grupu istog pola i uzrasta.

BMI

Indeks telesne mase

Kalkulator polazi od vrednosti indeksa telesne mase (BMI – Body Mass Index) koji se određuje primenom jednostavne formule:

\[BMI = {W\over H^2}\] gde je \(W\) – težina (masa) osobe u kilogramima, a \(H\) – visina u metrima. Navedena formula potiče oz 1840. godine, pa nije čudno što je matematičari smatraju neodgovarajućom. Prof. Nick Trefethen (University of Oxford) pedlaže novu formulu koja, po njemu, predstavlja aproksimaciju koja bolje opisuje zdravo ljudsko telo.

\[BMI = 1.3{W\over H^{2.5}}\]

Koeficijent 1.3 je kvadratni koren prosečne visine čoveka (1.69m). Po autoru, nijedan broj, pa ni BMI, ne može tačno opisati kompleksnu konstituciju ljudskog tela, ali nova formula daje rezultate koji bolje opisuju zavisnost težine (mase) od visine.

Vrednosti promene BMI u funkciji uzrasta (koje se razlikuju po polu) generisane su od strane CDC korišćenjem poznate formule, pa se kao takve primenjuju u praksi. Ovde se BMI koristi samo kao zajednički imenilac, a krive percentila su dobijene obradom velikog broja stvarnih rezultata merenja. Za decu i tinejdžere, BMI nije dijagnostičko sredstvo. Ako deca imaju visok BMI za svoje godine i pol, lekar može izvršiti dodatne procene kako bi utvrdio da li je višak masnoće problem. Kalkulator na ovoj internet lokaciji jedinstven je zbog načina prikaza i preciznosti rezultata (vrednosti su precizne do 5 decimala). Ipak, iako ekstremne vrednosti mogu biti alarmantne same po sebi, konačnu procenu treba prepustiti lekaru.

Kalkulator i informacije dobijene njegovom primenom na veb lokaciji vasginekolog.rs nisu lekarski savet. Razgovarajte sa svojim lekarom kako biste doneli ispravne odluke u vezi sa svojim zdravljem, uključujući ishranu i kontrolu telesne težine.